abstractBostel
abstractBiobostel
abstractAardappelsnippers
abstractSnijmais
abstractBostel, kringloopwijzer
abstractEigenschappen bostel
   
Contact | Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid NEDERLANDSE VERENIGING VAN HANDELAREN IN STRO, FOURAGES EN AANVERWANTE PRODUCTEN (HISFA)

 

Artikel 1. DEFINITIES

1.1    In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt onder 'Gebruiker' verstaan: het lid van de vereniging "Nederlandse Vereniging van Handelaren in Stro, Fourages en Aanverwante Producten", statutair gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te (3032 AD) Rot-terdam aan de Heer Bokelweg 157 B, dat deze algemene voorwaarden in een overeenkomst gebruikt. Onder 'de Wederpartij' wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke- of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en in wiens opdracht en voor wiens rekening door Gebruiker zaken worden geleverd of diensten worden verricht.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1    Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van en overeenkomsten met Gebruiker.

2.2    Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

2.3    Indien ook de Wederpartij naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de Wederpartij niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepas-selijkheid van de voorwaarden van de Wederpartij door Gebruiker uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard en mits de voorwaarden van de Wederpartij niet in strijd komen met het bepaal-de in deze algemene voorwaarden. Komen de voorwaarden van de Wederpartij dus in strijd met deze algemene voorwaarden, dan geldt slechts hetgeen in deze voorwaarden is bepaald. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de Wederpartij doet aan het voorgaande niets af.

Artikel 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1    Een overeenkomst met Gebruiker komt tot stand wanneer deze schriftelijk aan de Wederpar-tij wordt bevestigd. Voor leveringen waarvoor naar hun aard en/of omvang geen offerte c.q. orderbevestiging is verzonden, wordt de factuur tevens als een opdrachtbevestiging be-schouwd. De factuur wordt alsdan geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 4. PRIJZEN

4.1   De prijzen worden vastgesteld per gewichtseenheid of aan de hand van het drogestofgehalte en worden steeds exclusief omzetbelasting opgegeven.

4.1    De overeengekomen prijs is gebaseerd op de tijdens de aanvaarding geldende kostprijzen, koersen, lonen, sociale lasten, premies, belastingen of andere kostensoorten en zijn exclusief omzetbelasting, transportkosten en verzekeringskosten, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. LEVERING

5.1   De Wederpartij dient Gebruiker een redelijke termijn te gunnen om de door hem gekochte zaken te leveren. Overeengekomen levertijden kunnen nimmer als fataal worden beschouwd, doch worden door Gebruiker zoveel mogelijk in acht genomen. Bij niet-tijdige levering dient Gebruiker derhalve altijd schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

5.2   Levering geschiedt op basis van de International Commercial Terms (INCOTERMS). Indien de levering Ex Works (EXW = 'afgehaald vrij op wagen') geschiedt, is de Wederpartij verant-woordelijk voor de kosten en risico's verbonden aan het afdekken, wegen, vervoeren en uit-klaren van de door hem gekochte zaken. Indien de levering Delivered Duty Paid (DDP = 'franco levering') geschiedt, is Gebruiker verantwoordelijk voor de kosten en risico's verbon-den aan het laden, afdekken, wegen, vervoeren en uitklaren van de door hem verkochte za-ken. Het risico van verlies van of schade aan het gekochte gaat alsdan van Gebruiker op de Wederpartij over wanneer het gekochte op de plaats van bestemming is aangekomen. Indien schriftelijk overeengekomen, kan worden afgeweken van bovengenoemde leveringsvoor-waarden. Indien levering DDP is overeengekomen geldt voorts het volgende:

  • het vervoer geschiedt op de volgens Gebruiker meest gunstige wijze met de door hem te kiezen expediteur;
  • aflevering vindt alleen plaats aan per trailer bereikbare adressen, tenzij een ander type vrachtauto is overeengekomen;
  • de Wederpartij is gehouden voldoende personeel en materieel ter beschikking te stellen ter lossing van de gekochte zaken;
  • indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Gebruiker het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

Artikel 6. BETALING

6.1    Betaling dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2   Gebruiker is gerechtigd om, indien de Wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de levering(en) op te schorten.

6.3   Te allen tijde is Gebruiker gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Wederpartij te verlangen. Deze bepaling geldt even-zeer indien krediet is bedongen. Weigering van de Wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft Gebruiker het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd zijn recht tot vergoeding van onkosten en winstderving.

6.4   Indien in de financiële positie van de Wederpartij, na het tot stand komen van de overeen-komst doch vóór de aflevering der zaken, een aanzienlijke verslechtering optreedt, is Gebruiker gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

6.5   Het recht van de Wederpartij om zijn eventuele vorderingen op Gebruiker te verrekenen wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

6.6   De gehele koop- of verkoopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer de Wederpartij in staat van fail-lissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, wanneer enig beslag op diens zaken of vorderingen wordt gelegd, wanneer hij overlijdt, in li-quidatie treedt of wordt ontbonden.

6.7   Wanneer de betaling niet volgens het bepaalde in artikel 6.1 heeft plaatsgevonden, is de We-derpartij aan Gebruiker een schadevergoeding verschuldigd wegens vertraging in de tijdige voldoening van de factuur, bestaande in de wettelijke (handels)rente van het factuurbedrag met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als de uiterste dag van be-taling tot en met de dag waarop de Wederpartij het factuurbedrag heeft voldaan, één en an-der zoals is bepaald in artikel 6:119a BW.

6.8   Voorts is Gebruiker gerechtigd om, naast de hoofdvordering en de wettelijke (handels)rente, van de Wederpartij te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet-tijdige beta-ling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn in ieder geval verschuldigd wanneer Ge-bruiker voor de invordering zich van de hulp van een derde heeft verzekerd. De buitenge-rechtelijke kosten worden berekend en gevorderd aan de hand van de Staffel Buiten Gerech-telijke Incassokosten (BIK), waarbij een minimum geldt van € 40,-- en een maximum van € 6.775,--, afhankelijk van de hoogte van de hoofdvordering. Indien Gebruiker het faillis-sement van de Wederpartij aanvraagt is hij naast de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvrage verschuldigd.

6.9   Betalingen strekken conform artikel 6:44 BW eerst in mindering op de in het achtste lid be-doelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 7. NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING/OVERMACHT

7.1   Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade welke uit overmacht voortvloeit. Van overmacht is sprake indien Gebruiker zijn verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van omstandighe-den die buiten zijn schuld liggen en bovendien niet krachtens wet, een door hem gegeven garantie of in het verkeer geldende opvattingen aan hem kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan voor de levering noodzakelijke grondstoffen, verhindering en onderbreking der transportmogelijkheden, storingen binnen het bedrijf van Gebruiker, in- of uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroor-zaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (over-heids)instanties.

7.2   Bij tijdelijke overmacht worden de wederzijdse verplichtingen van dat deel van de overeen-komst, welke door de situatie van overmacht wordt getroffen, opgeschort voor ten hoogste een maand. Daarna is elk der partijen gerechtigd de overeenkomst voor het deel waarop de overmacht betrekking heeft te ontbinden zonder dat één van de partijen daaraan het recht op schadevergoeding zal kunnen ontlenen.

7.3   Bij een toestand van blijvende overmacht treden partijen in overleg over een zodanige aan-passing van de overeenkomst, dat verdere uitvoering ervan voor beide partijen nog zinvol is.
Blijkt voor dergelijke aanpassing in redelijkheid geen ruimte, dan heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst, voor zover door de overmacht getroffen, door middel van een schrif-telijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7.4 In geval van overmacht kan de Wederpartij Gebruiker nimmer tot schadevergoeding aan-spreken.

Artikel 8. GARANTIES EN RECLAMES

8.1   De Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van, en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij Gebruiker verstrekt.

8.2   Gebruiker garandeert een zodanige uitvoering van de overeenkomst, dat aan de redelijke ei-sen van deugdelijkheid en bruikbaarheid ter zake het geleverde wordt voldaan. Het geleverde behoort te voldoen aan de kwaliteitseisen, welke ten tijde van de transactie door het Pro-ductschap Diervoeder of haar (publiekrechtelijke) opvolgster in de productieketen van dier-voeders, bij verordening zijn vastgesteld.

8.3   Algemeen geldt dat het geleverde van normale, goede, gezonde en voor zijn bestemming bruikbare kwaliteit moet zijn.

8.4   Bij levering is het door middel van geijkte weegapparatuur, door spoorweging of door een beëdigd ijker vastgestelde gewicht maatgevend. Partijen kunnen overlegging van weegbe-scheiden verlangen. Het weegloon is voor rekening van Gebruiker. Ter controle kan de We-derpartij het gewicht voor eigen rekening nogmaals (laten) vaststellen, waarbij wegingsver-schillen beneden 1% worden verwaarloosd.

8.5 Bij meer of minder levering is aan Gebruiker een speling toegestaan van maximaal 5% ten opzichte van de gecontracteerde hoeveelheid. Het meer of minder geleverde wordt in dat ge-val verrekend tegen de contractprijs.

8.6   De Wederpartij dient ten tijde van de levering na te gaan of de zaken voldoen aan de over-eengekomen voorwaarden en deze te inspecteren op direct constateerbare gebreken. Na le-vering zonder protest is alleen reclame mogelijk voor niet direct constateerbare gebreken. Gebreken die ten tijde van de levering niet waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de Wederpartij uiterlijk om 12.00 uur de eer-ste werkdag erna, bij aangetekend schrijven, inhoudende een duidelijke en nauwkeurige om-schrijving van de klacht, aan Gebruiker ter kennis worden gesteld.

8.7   Bij veronderstelde transportschade dient de Wederpartij dit zo spoedig mogelijk te melden aan Gebruiker, terwijl bovendien bij het aftekenen van de vrachtbrief een voorbehoud dient te worden gemaakt.

8.8   De zaken, waarop de reclame betrekking heeft, dienen aanwezig te blijven. De Wederpartij zorgt ervoor dat reeds geloste lading goed afgedekt, droog gehouden en alleszins goed be-handeld wordt.

8.9 Indien aan het gestelde in artikel 8.6, 8.7 en 8.8 niet is voldaan, vervalt het recht op reclame.

Artikel 9. DESKUNDIGENONDERZOEK

9.1    Als na tijdige reclame, geen betrekking hebbend op het drogestofgehalte, om 12.00 uur de volgende werkdag geen akkoord is bereikt over de eventuele minderwaarde, hebben partijen het recht op beoordeling door een deskundige. Een dergelijk verzoek wordt door de meest gerede partij gericht aan de secretaris van de in artikel 1.1 genoemde Nederlandse Vereni-ging van Handelaren in Stro, Fourages en Aanverwante Produkten. De secretaris wijst uit een daartoe strekkende lijst een deskundige aan, die zo spoedig mogelijk zijn bevindingen rap-porteert aan partijen. Wanneer de deskundige een minderwaarde vaststelt van ten hoogste 10%, komen de kosten van het deskundigenonderzoek ten laste van de Wederpartij. Bij een minderwaarde van meer dan 10% komen deze kosten ten laste van Gebruiker.

9.2   Bij een vastgestelde minderwaarde tot maximaal 10% is de Wederpartij verplicht de zaken te accepteren tegen een evenredige vermindering van de overeengekomen koopprijs en onder verrekening van extra kosten als gevolg van ondeugdelijke levering, tenzij Gebruiker zelf over de zaken wenst te beschikken. Bij een vastgestelde minderwaarde boven 10% heeft de Wederpartij de mogelijkheid de zaken te accepteren tegen een evenredige vermindering van de overeengekomen koopprijs en onder verrekening van extra kosten als gevolg van on-deugdelijke levering, tenzij Gebruiker zelf over de zaken wenst te beschikken. Bij minder-waarde groter dan 10% heeft de Wederpartij tevens de mogelijkheid de zaken ter beschik-king te stellen van Gebruiker of nalevering te vorderen binnen de contractueel vastgestelde termijn.

9.3   Indien Gebruiker over de zaken wenst te beschikken of wanneer de Wederpartij de zaken ter beschikking stelt van Gebruiker, dient dit direct doch uiterlijk de volgende werkdag om 12.00 uur aan de andere partij te worden medegedeeld. Wanneer Gebruiker de zaken niet binnen vijf werkdagen na deze mededeling ophaalt, is de Wederpartij gerechtigd deze tegen de dag-prijs te verkopen voor eigen rekening en risico van Gebruiker met inbegrip van eventuele ex-tra in verband hiermede door de Wederpartij gemaakte kosten.

Artikel 10. TRANSACTIES OP BASIS VAN DROGESTOFGEHALTE

10.1  Bij transactie op basis van drogestofgehalte zal bij een geschil over het drogestofgehalte op verzoek van de meest gerede partij (her)bemonstering plaatsvinden door een onafhankelijke deskundige. De partij die hiertoe besluit dient de andere partij hiervan onverwijld in kennis te stellen. Bij verse producten dient (her)bemonstering zo spoedig mogelijk te geschieden en wel, behoudens absolute onmogelijkheid, vóór het inkuilen. Het voor verrekening geldende drogestofgehalte zal door een daartoe bevoegd onderzoeksinstituut bindend worden vastge-steld. De kosten van (her)bemonstering en analyse zijn ten laste van Gebruiker bij een lager drogestofgehalte dan eerder vastgesteld of overeengekomen. In andere gevallen zijn deze kosten voor de Wederpartij.

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1   Gebruiker is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de Wederpartij, die het recht-streeks en uitsluitend gevolg is van schuld van Gebruiker, met dien verstande dat de schade-vergoeding niet meer bedraagt dan de som van het bedrag van het eigen risico van haar ver-zekering en de door de verzekering gedane uitkering. Daarbij geldt dat bedrijfsschade, zoals bedrijfsstoring, stilstandschade, winstderving en dergelijke niet voor vergoeding in aanmerking komt. Voor andere dan de hiervoor bedoelde schade die de Wederpartij mocht lijden, is Gebruiker nimmer aansprakelijk.

11.2   De Wederpartij zal Gebruiker kosten en schade vergoeden, die voor Gebruiker het gevolg zijn van enige tekortkoming van de Wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen. Voorts zal deze alle schaden vergoeden die door hem en/of door hem ingeschakelde derden zijn veroorzaakt.

11.3   De Wederpartij vrijwaart Gebruiker tegen aanspraken van derden op grond van industriële en/of intellectuele eigendommen.

11.4 In geval van een reclame van de Wederpartij, waarbij de klacht door Gebruiker gegrond is verklaard, het de kwaliteit van geleverde zaken betreft en er voor Gebruiker tevens aanspra-kelijkheid bestaat als bedoeld in artikel 10.1, is Gebruiker uitsluitend gehouden tot, zulks te zijner keuze:

  • kosteloos herstel van de gebreken;
  • levering van vervangende zaken na terugontvangst van de gebrekkige zaken;
  • pro rata terugbetaling van de betaalde koopsom c.q. creditering van de reeds verzon-den factuur, met ontbinding van de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring;
  • een in overleg met de Wederpartij te betalen schadeloosstelling, in welke vorm dan ook.

11.5   De Wederpartij is niet gerechtigd tot het terugzenden van het geleverde ter zake van een ongegronde reclame. Kosten van terugzending hiervan zijn voor rekening van de Wederpar-tij. Gebruiker is alsdan bevoegd de zaken voor rekening en risico van de Wederpartij, even-tueel onder een derde, op te slaan.

Artikel 12. ONTBINDING

12.1  Gebruiker heeft de bevoegdheid zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst op te schor-ten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te beëindigen, indien en zodra de Wederpartij niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens hem, in geval van surseance van betaling of faillissement van de Wederpartij, beslag op (een deel van) diens bedrijfseigendommen of goederen bestemd voor de uitvoering van de overeen-komst alsmede stillegging of liquidatie van diens onderneming.

12.2   Na de eventuele ontbinding of in geval van nietigheid van de overeenkomst, door welke oor-zaak dan ook, blijven deze algemene voorwaarden gelden voor zover zij zelfstandige beteke-nis hebben en/of voor zover zij bedongen zijn ter regeling van de gevolgen van de ontbinding of nietigheid, waaronder in elk geval begrepen de bepalingen met betrekking tot de levering, de boeteclausules, de aansprakelijkheid, de rechterlijke bevoegdheid en het toepasselijk recht.

Artikel 13. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN ZEKERHEID

13.1   Bij levering wordt de Wederpartij slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van het door Gebruiker geleverde. Gebruiker behoudt de eigendom van het geleverde zolang de We-derpartij zijn vordering(en) ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst niet heeft betaald. Gebruiker blijft tevens eigenaar van het geleverde zolang hij een vordering tot schadevergoeding heeft op de Wederpartij wegens diens tekort schieten in zodanige overeenkom-sten, waaronder mede begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.

13.2   De Wederpartij heeft niet het recht de niet-betaalde zaken in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.

13.3   Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de Wederpartij toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering en op voorwaarde dat de Wederpartij de verkregen gelden onverwijld aan Gebruiker over-draagt dan wel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, op eerste verzoek van Ge-bruiker, de verkregen vordering(en) onverwijld aan Gebruiker verpand of cedeert.

13.4   In geval de Wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken jegens Gebruiker niet nakomt, is laatstgenoemde gerechtigd de zaken terug te nemen. De Wederpartij machtigt hierbij Gebruiker in voorkomende gevallen de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

13.5   De Wederpartij is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet-betaalde zaken te verzekeren en op eerste verzoek van Gebruiker deze verzekering aan te tonen.

Artikel 14. RETENTIERECHT

14.1   Op alle zaken welke zich van of namens de Wederpartij onder Gebruiker bevinden, ongeacht de oorzaak, heeft Gebruiker het recht van terughouding zolang de Wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens hem heeft voldaan.

14.2   Gebruiker is gehouden deze zaken volgens goed koopmansgebruik te beheren zonder dat de Wederpartij enig recht op (schade)vergoeding kan doen gelden in geval van teniet gaan, ge-deeltelijk verlies of schade buiten schuld van Gebruiker. Het risico der zaken blijft aldus bij de Wederpartij.

Artikel 15. GESCHILLENBESLECHTING EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1   Partijen kiezen hierbij uitdrukkelijk voor toepassing van Nederlands recht op alle tussen hen bestaande rechtsverhoudingen. Alle aanbiedingen, overeenkomsten zomede de uitvoering daarvan worden aldus beheerst door Nederlands recht met uitsluiting van eventuele nationa-le rechtsregels, in geval de Wederpartij buiten Nederland gevestigd is, welke een inperking maken op de vrije rechtskeuze van partijen (de zogenaamde rechtstreeks werkende bepa-lingen). 

15.2   Alle geschillen welke tussen partijen bestaan en voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn dan wel de uitleg of uitvoering van de voorwaarden zelf betreffen, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen in eerste aanleg worden berecht door de volgens de normale compe-tentieregels bevoegde rechter.

15.3   Voor zover deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.